ออสเตรเลีย เมลเบิร์น CITY OF LIGHT 5วัน3คืน TZ SEP-OCT17 29999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย เมลเบิร์น CITY OF LIGHT 5วัน3คืน TZ SEP-OCT17 29999

ออสเตรเลีย เมลเบิร์น CITY OF LIGHT 5วัน3คืน TZ SEP-OCT17 29999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
29,999.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] ดอนเมือง กรุงเทพ ฯ – สิงคโปร์
[2] สิงคโปร์ - เมลเบิร์น – ชมเมือง
[3] เมลเบิร์น – ดันดีนองส์ – สถานีรถไฟจักรไอน้ำ – สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK – เกาะฟิลลิป – PHILLIPS ISLAND NATURE PARK
[4] อิสระเต็มวันเมืองเมลเบิร์น (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)
[5] เมลเบิร์น – สนามบินเมลเบิร์น – สิงคโปร์ –ดอนเมือง กรุงเทพฯ
ZGT_TZ02-MELBOURNE-CITY-OF-LIGHT-5D3N-TZ-SEP-OCT17-29999