ญี่ปุ่น SURPRISE โตเกียว โอซากา 5วัน3คืน Oct-Dec17 45900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่น SURPRISE โตเกียว โอซากา 5วัน3คืน Oct-Dec17 45900

ญี่ปุ่น SURPRISE โตเกียว โอซากา 5วัน3คืน Oct-Dec17 45900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ญี่ปุ่น
45,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ –นาริตะ
[2] วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจูกุ
[3] อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่–ล่องเรือทะเลสาบอาชิ–หุบเขาโอวาคุดานิ –ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่5) พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – แช่ออนเซ็นธรรมชาติ + บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
[4] หมู่บ้าน โอชิโนะฮัคไค – ผ่านชมทะเลสาบฮามานะ – นาโกย่า – ช้อปปิ้งจัสโก้ อิออน
[5] นาโกย่า – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ– ชินไซบาชิ - สนามบินคันไซ – กรุงเทพ ฯ
ZGT_NRT05-SURPRISE-TOKYO-OSAKA-5D3N-Oct-Dec17-45900