ออสเตรเลีย BEAUTIFUL IN MELBOURNE 5วัน3คืน JQ Sep-Dec17 33999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย BEAUTIFUL IN MELBOURNE 5วัน3คืน JQ Sep-Dec17 33999

ออสเตรเลีย BEAUTIFUL IN MELBOURNE 5วัน3คืน JQ Sep-Dec17 33999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ออสเตรเลีย
33,999.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ ฯ
[2] เมลเบิร์น – GREAT OCEAN ROAD – พอร์ตแคมเบลล์ – TWELEVE APOSTLES
[3] เมลเบิร์น – ดันดีนองส์ – สถานีรถไฟจักรไอน้ำ – สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK – เกาะฟิลลิป – PHILLIPS ISLAND NATURE PARK
[4] อิสระเต็มวันเมืองเมลเบิร์น (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ)
[5] เมลเบิร์น – สนามบินเมลเบิร์น – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
ZGT_JQ01-BEAUTIFUL-IN-MELBOURNE-5D3N-JQ-Sep-Dec17-33999