TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N BY XW

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N BY XW

TAIWAN DREAM DESTINATION 6D4N BY XW

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
19777 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
[2] สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เจียอี้
[3] เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ร้านใบชา – ไทจง
[4] ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – COSMETIC SHOP - พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
[5] ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89)- ซีเหมินติง
[6] สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
MIRA-ONTOUR-TAIWAN-DREAM-DESTINATION