TAIWAN SO COOL 5D3N BY XW

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
TAIWAN SO COOL 5D3N BY XW

TAIWAN SO COOL 5D3N BY XW

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
13988 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] ท่าอากาศยานดอนเมือง
[2] เถาหยวน - ผู่หลี่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
[3] ไทจง ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ร้านดิวตี้ฟรี ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
[4] ไทเป จิ่วเฟิ่น เหย๋หลิ๋ว ถ่ายรูป ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง
[5] สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง
MIRA-ONTOUR-XW-T20-TAIWAN-SOCOOL