TAIWAN CHERRY BLOSSOM 5D3N BY XW

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
TAIWAN CHERRY BLOSSOM 5D3N BY XW

TAIWAN CHERRY BLOSSOM 5D3N BY XW

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
13988 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] ท่าอากาศยานดอนเมือง
[2] ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
[3] ไทจง - ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ร้านดิวตี้ฟรี ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
[4] ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ถ่ายรูป ตึกไทเป 101 - ตลาดซีเหมินติง - พักอาบน้ำแร่
[5] สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
MIRA-ONTOUR-XW-T22-TAIWAN-CHERRY-BLOSSOM