TAIWAN ALISHAN 6D4N BY XW

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
TAIWAN ALISHAN 6D4N BY XW

TAIWAN ALISHAN 6D4N BY XW

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
17988 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] สนามบินดอนเมือง
[2] สนามบินดอนเมือง - สนามบินเถาหยวน - หนานโถว- ผู่หลี่ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – วัดจงไถ่ฉานซื่อ – ชิมชา – ไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
[3] ไทจง - พิพิธภัณฑ์ไม้หอมฮิโนกิ – อาหลี่ซัน - ป่าสนพันปี – เจี๊ยอี้
[4] เจี๊ยอี้ - ไทเป - ตึกไทเป101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง
[5] ไทเป - หมู่บ้านจิ๋วเฟิ่น – อุทยานเหย๋หลิว - ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
[6] ท่าอากาศยานเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง
MIRA-ONTOUR-XW-T21-TAIWAN-ALISHAN