ไต้หวัน สุดคุ้ม2 4วัน3คืน CI 25-28Oct17 24488

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
ไต้หวัน สุดคุ้ม2 4วัน3คืน CI 25-28Oct17 24488

ไต้หวัน สุดคุ้ม2 4วัน3คืน CI 25-28Oct17 24488

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
24,488.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – สนามบินเถาหยวน – จงลี่
[2] จงลี่ – ผูหลี่ – ศาลเจ้ากวนอู – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา (วัดพระถังซำจั๋ง) – ชิมชาอูหลง – ไทจง - ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
[3] ไทจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น 89 – DUTY FREE – แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง
[4] ไทเป – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ
PTW_Taiwan-Sk2-4D-CI-25-28Oct17-24488