ภูฏาน 5วัน 4คืน Jul-Oct17 49900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ภูฏาน
ภูฏาน 5วัน 4คืน  Jul-Oct17 49900

ภูฏาน 5วัน 4คืน Jul-Oct17 49900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ภูฏาน
49,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู
[2] ทิมพู –ปูนาคา
[3] ปูนาคา - ทิมพู - พาโร
[4] พาโร
[5] พาโร – กรุงเทพฯ
PCT_BHUTAN-5D4N-Jul-Oct17-49900