อินเดีย – เนปาล สังเวชนียสถาน 8วัน Dec-Jan18 50995

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์อินเดีย
อินเดีย – เนปาล สังเวชนียสถาน 8วัน Dec-Jan18 50995

อินเดีย – เนปาล สังเวชนียสถาน 8วัน Dec-Jan18 50995

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์อินเดีย
50,995.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – พุทธคยา พระมหาเจดีย์พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธเมตตา วัดนานาชาติ
[2] พุทธคยา – เมืองพาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา
[3] เมืองพาราณสี ธรรมเมกขสถูป สารนาถ – สาวัตถี
[4] เมืองสาวัตถี วัดเชตวัน บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี – ลุมพินี เนปาล
[5] ลุมพินี สังเวชนียสถานลุมพินี มายาเทวีวิหาร – กุสินารา
[6] กุสินารา สังเวชนียสถานกุสินารา มกุฎพันธเจดีย์ – ไวสาลี วัดป่ามหาวัน – ราชคฤห์
[7] ราชคฤห์ เขาคิชฌกูฏ วัดเวฬุวัน นาลันทา หลวงพ่อดำ – พุทธคยา
[8] พุทธคยา – กรุงเทพฯ
OC_INDIA15-India-Nepal-B3-Dec-Jan18-50995