พม่า มัณฑเลย์ 4วัน3คืน FD Aug-Sep17 13999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์พม่า
พม่า มัณฑเลย์ 4วัน3คืน FD Aug-Sep17 13999

พม่า มัณฑเลย์ 4วัน3คืน FD Aug-Sep17 13999

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์พม่า
13,999.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-นั่งรถสู่พุกาม-ทะเลเจดีย์-เจดีย์ชเวซานดอร์-โชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดพุกาม
[2] พุกาม-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี-เมืองมัณฑะเลย์ (นั่งรถ)
[3] มัณฑะเลย์-เที่ยวเมืองมิงกุน-หมู่บ้านมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ล่องแม่น้ำอิระวดี-ระฆังมิงกุน เจดีย์ชินพิวมิน-พระราชวังมัณฑะเลย์-ไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอวัดกุสินารา-Mandalay Hill
[4] ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-มัณฑะเลย์ วัดพญางู-กรุงเทพฯ
JWL_JMM02B-Myanmar-Mandalay-4D3N-FD-Aug-Sep17-13999