อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7วัน5คืน TG Jun-Sep17 39900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์อินเดีย
อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7วัน5คืน TG Jun-Sep17 39900

อินเดีย แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7วัน5คืน TG Jun-Sep17 39900

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์อินเดีย
39,900.- บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – เดลลี
[2] เดลลี – ศรีนาคา – แคชเมียร์ (บินภายใน)
[3] ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิลคาร์ (*รวมค่าขึ้นแล้ว) – ศรีนาคา
[4] ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ชมเทือกเขาหิมาลัย – ศรีนาคา
[5] ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า (*รวมค่าล่องเรือ) – เดลลี (บินภายใน) – อักรา
[6] อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี
[7] เดลลี – กรุงเทพฯ
GHD_SXR-TG002-India-7D5N-TG-Jun-Jul17-39900