EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N BY XW

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N BY XW

EXCLUSIVE IN TAIWAN 7D5N BY XW

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
22777 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
[2] สนามบินนานาชาติเถาหยวน – วัดจงไถซานซื่อ - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองเจียอี้
[3] ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง
[4] ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) – พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
[5] ฮัวเหลียน - อุทยานแห่งชาติ TAROKO - ร้านหยก
[6] ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง
[7] สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
MIRA-ONTOUR-EXCLUSIVE-IN-TAIWAN