EXCELLENT TAIWAN 5D3N BY SL

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
EXCELLENT TAIWAN 5D3N BY SL

EXCELLENT TAIWAN 5D3N BY SL

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
12888 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] ท่าอากาศยานดอนเมือง
[2] ท่าอากาศยานเถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจงฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
[3] ไทจง ไทเป ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด อนุสรณ์เจียงไคเช็ค ร้านดิวตี้ฟรี ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
[4] ไทเป - จิ่วเฟิ่น –เหย๋หลิ๋ว-ถ่ายรูป- ตึกไทเป 101-ตลาดซีเหมินติง - พักอาบน้ำแร่
[5] สนามบินเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง
MIRA-ONTOUR-EXCELLENT-TAIWAN