BEST TAIWAN 5D3N BY XW

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
BEST  TAIWAN 5D3N BY XW

BEST TAIWAN 5D3N BY XW

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
14888 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] ท่าอากาศยานดอนเมือง
[2] เถาหยวน-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น- อุทยานเหย๋หลิ่ว-ปล่อยโคมผิงซี -มิตซุยเอ้าเล็ท
[3] เถาหยวน-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินวู่-ไทจง ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
[4] ไทเป- ตึกไทเป 101-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตลาดซีเหมินติง
[5] ท่าอากาศยานเถาหยวน - ท่าอาศยานดอนเมือง
MIRA-ONTOUR-XW-T19-BEST-TAIWAN