BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW

BEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N BY XW

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ไต้หวัน
17777 บาท
กำหนดการเดินทาง
รายละเอียดการเดินทาง
[1] กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
[2] สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน - จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไทจง – ตลาดฟ่งเจี๋ย
[3] ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านชา – พิพิธภัณฑ์กู้กง - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน
[4] ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้าน Cosmetic – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก) - ตลาดซีเหมินติง
[5] สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
MIRA-ONTOUR-BEST-JOURNEY-IN-TAIWAN